Uwaga: ten wpis został opublikowany dość dawno (24.11.2010) i jego treść może nie być aktualna. Dodawanie komentarzy zostało zablokowane.

Kurs historii digitalnej (4)

Niniejszy test sprawdza znajomość lektur wymienionych w pierwszych trzech częściach kursu. W każdym pytaniu prawidłowa jest tylko jedna odpowiedź. Rozwiązanie testu dostępne jest w tym pliku.

1. Które z wymienionych niżej pojęć nie musi być elementem definicji historii digitalnej?
a) format cyfrowy b) metody c) internet d) badania i edukacja historyczna

2. Które zdanie nie jest prawdziwe?
a) źródła historyczne w formie cyfrowej mogą być niemal bezkosztowo reprodukowane
b) cyfrowa forma źródeł pozwala na ich odczytywanie i przetwarzanie za pomocą odpowiednich algorytmów
c) wyzwaniem dla historii digitalnej może być nadmiar treści, którą trzeba zanalizować
d) źródła historyczne w formie cyfrowej nie mogą być badane za pomocą klasycznych metod

3. Dlaczego Michael Frisch w Interchange: The Promise of Digital History kwestionuje zasadność definiowania historii digitalnej?
a) ponieważ większość historyków nie interesuje się dziś zastosowaniem nowych technologii w swoich badaniach
b) ponieważ jego zdaniem w perspektywie kilkudziesięciu lat metody historii digitalnej staną się powszechne, a tym samym samo pojęcie zbyt ogólne
c) ponieważ historia digitalna nie kwestionuje klasycznych metod badań historycznych
d) ponieważ nie widzi możliwości wykorzystania internetu w badaniach historycznych

4. Andrew Keen w swoim artykule Web 2.0. The second generation of the Internet has arrived. It’s worse than you think rozprawia się z ideologią Web 2.0. Która z poniższych opinii nie jest wyrażona w jego tekście?
a) Web 2.0 to element marketingowej nowomowy (buzzword)
b) Web 2.0 to demokratyzacja mediów i idąca za tym demokratyzacja talentów (upadek profesjonalizmu)
c) ideologia Web 2.0 ma charakter utopijny
d) kultura Web 2.0 to przede wszystkim kultura wizualna

5. Justyna Hofmokl w swojej książce charakteryzuje nowe zjawiska w zakresie tworzenia, gromadzenia i porządkowania wiedzy. Które zdanie jest nieprawdziwe?
a) zasoby wiedzy w internecie mogą powstawać z nieformalnych interakcji społecznych indywidualnych posiadaczy informacji
b) digitalizacja jest niezbędnym elementem tych projektów
c) nowe projekty wiedzowe wykorzystują otwarte licencje prawa autorskiego
d) jednym ze zjawisk tego typu jest kumplonomia

6. Dan Cohen w Interchange: The Promise of Digital History przekonuje, że głównym zadaniem historii digitalnej będzie:
a) wypracowanie metod i narzędzi, które pozwolą historykowi poradzić sobie z niemal nieograniczoną obfitością informacji, opracowań i źródeł
b) zwiększenie efektywności edukacji historycznej przez zastosowanie multimediów
c) ułatwienie społeczeństwu dostępu do zasobów dziedzictwa historycznego przez masową digitalizację
d) zbudowanie metodologii badań nad źródłami powstałymi w formie cyfrowej (born digital)

7. Jakie zalecenia w perspektywie popularności Wikipedii daje Roy Rosenzweig historykom (Can History Be Open Source? Wikipedia and the Future of the Past)?
a) powinni zakazywać korzystania z Wikipedii podczas prowadzonych przez siebie zajęć
b) powinni dążyć do budowania otwartych zasobów wiedzy (np. czasopism open access)
c) nie powinni angażować się w redagowanie i poprawianie artykułów dostępnych w Wikipedii
d) powinni zakazywać wykorzystywania Wikipedii w pracach naukowych

8. Dlaczego internetowy projekt zbierania relacji i dokumentów Hurricane Digital Memory Bank nie do końca się udał? (Why Collecting History Online is Web 1.5)
a) ponieważ z powodu liczby zgłoszeń zawieszał się serwis, za pomocą którego zbierano materiały
b) ponieważ świadkowie wydarzeń publikowali swoje materiały w innych miejscach (na blogach, w serwisach społecznościowych itp.)
c) ponieważ ludzie nie godzili się na obowiązkowe udostępnianie materiałów na wolnych licencjach
d) z powodu ogromnej ilości SPAMu

9. Dlaczego – według Rosenzweiga – Wikipedia ostatecznie uzyskała przewagę nad Nupedią?
a) ponieważ w Wikipedii zastosowano otwarty mechanizm wiki, który zaprojektował Jimmy Wales
b) ponieważ przyrost treści w „eksperckiej” Nupedii był bardzo wolny (około 20 artykułów w ciągu pierwszych osiemnastu miesięcy)
c) ponieważ Lary Sanger przestał finansować Nupedię
d) ponieważ Nupedia borykała się z problemami związanymi z prawem autorskim

10. Na czym polega opisywany przez Rosenzweiga merytoryczny konserwatyzm artykułów historycznych w Wikipedii?
a) zakaz publikowania rezultatów własnych badań (no original research policy) uniemożliwia faktyczne aktualizowanie artykułów (na podstawie zebranych przez siebie informacji)
b) na niechęci Wikipedystów do publikowania kontrowersyjnych haseł historycznych
c) na faktycznej przewadze konserwatywnego punktu widzenia na historię w Wikipedii
d) na wykorzystywaniu w hasłach historycznych odniesień głównie do klasycznych, czasem już przestarzałych historycznych prac naukowych

11. Rewolucyjny potencjał cyberprzestrzeni opisany w Drugim Potopie (Pierre Lévy) przejawia się w:
a) nowych formach narracji (multimedia)
b) zakwestionowaniu prawa autorskiego
c) wymianie informacji i zdobywaniu wiedzy poza kontrolą państwa i instytucji
d) dostępności internetu dla każdego

12. Na jakie wyzwania wobec bibliotek związane z prawem autorskim zwraca uwagę w artykule Scholarship and Academic Libraries (and their kin) in the World of Google Paul N. Courant?
a) większość publikacji objętych prawem autorskim nie ma faktycznego komercyjnego potencjału, a mimo to nie mogą być one swobodnie udostępniane w bibliotekach cyfrowych
b) biblioteki powinny na szeroką skalę prowadzić poszukiwania właścicieli praw autorskich do utworów osieroconych (gdzie dysponent bądź właściciel praw autorskich nie może być zidentyfikowany)
c) biblioteki cyfrowe wymagają wsparcia państwa, które umożliwi finansowanie zakupów licencji na udostępnianie w internecie publikacji objętych prawem autorskim
d) biblioteki cyfrowe ze względu na swoją misję społeczną mogą obchodzić ograniczenia związane z prawem autorskim

13. Jaką społeczną rolę wobec masowej dostępności treści cyfrowych będzie w przyszłości wypełniać muzeum (według raportu Museums & Society 2034: Trends and Potential Futures)?
a) będzie główną instytucją koordynującą proces digitalizacji
b) będzie repozytorium realnych obiektów i promotorem krytycznego wykorzystywania zasobów cyfrowych
c) będzie zarządzać prawami autorskimi do dóbr kultury w formie cyfrowej
d) społeczna rola muzeum będzie sukcesywnie maleć wraz z rozwojem internetu i nowych form uczestnictwa w kulturze

14. Jaki procent wizyt w muzeach w 2006 roku stanowią wizyty wirtualne (korzystanie z zasobów muzeów online, dane Museum and Library Services cytowane w raporcie Museums & Society 2034)?
a) 11 proc.
b) 37 proc.
c) 69 proc.
d) 43 proc.

15. Które z poniższych zdań nie jest prawdziwe?
a) obowiązująca w Wikipedii polityka NPOV nie wprowadza zakazu dodawania do haseł materiałów objętych prawem autorskim
b) w internetowej bazie The Old Bailey Proceedings znaleźć można nie tylko metadane, ale także pełną treść dokumentów archiwalnych
c) jednym z problemów w wykorzystywaniu innowacji technologicznych w instytucjach muzealnych jest finansowanie ich poza stałym budżetem (według 2010 Horizon Report: Museum Edition)
d) w bazie archiwum internetowego Hurricane Digital Memory Bank przeważają fotografie wykonane przez świadków wydarzeń z 2001 roku

Wersja do czytania offline:
Pobierz PDF
Pobierz ePub
Pobierz mobi


• • •


Kilka razy w miesiącu wysyłany jest newsletter z informacją o nowych materiałach dostępnych na Historiaimedia.org. Nie ma w nim żadnych reklam. W każdej chwili można zrezygnować z subskrypcji. Proszę o podanie adresu email:

 

Bezpieczeństwo adresów w bazie subskrypcji zapewnia system NinjaMail.

Licencja Creative CommonsO ile nie zaznaczono inaczej tekstowa treść tego artykułu jest dostępna na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Unported.

Komentarze

Redakcja zastrzega sobie prawo edycji lub usunięcia komentarza, jeśli jego treść nie odnosi się do treści artykułu lub narusza zasady netykiety. Komentarze są moderowane.