Finansowanie digitalizacji: nabór wniosków w Małopolsce

Już w marcu małopolskie jednostki samorządu terytorialnego, ale także uczelnie, jednostki naukowe, instytucje kultury i organizacje pozarządowe składać będą mogły wnioski w konkursie o dofinansowanie projektów w ramach 2 Osi priorytetowej Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1 E-administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.2 Cyfrowe zasoby regionalne.

W ramach konkursu realizowane będą projekty dotyczące m.in. projekty dotyczące cyfrowego udostępniania regionalnych zasobów kultury i dziedzictwa regionalnego oraz zasobów wspierających rozwój turystyki oraz przedsięwzięcia polegające na przetwarzaniu na treści cyfrowe danych i informacji sektora publicznego, a także zasobów kultury i dziedzictwa regionalnego oraz zasobów wspierających rozwój turystyki – wraz z udostępnieniem w celu ponownego wykorzystania. Zakres wsparcia obejmuje w szczególności prowadzenie prac digitalizacyjnych, z uwzględnieniem istniejących zaleceń i wytycznych dotyczących digitalizacji, tworzenie i rozwijanie repozytoriów cyfrowych wraz z zapewnieniem warunków bezpiecznego przechowywania danych cyfrowych, udostępnianiem i scalaniem informacji o zdigitalizowanych zasobach w ramach regionalnych repozytoriów cyfrowych oraz tworzenie i rozwijanie platform dystrybucji treści cyfrowych, służących udostępnianiu zasobów cyfrowych w sposób otwarty i zapewniający możliwość ich ponownego wykorzystania oraz wytworzenia na ich podstawie nowych usług cyfrowych, także przez podmioty spoza sektora publicznego.

Nabór projektów trwać będzie od 21 marca do 21 kwietnia. Wszelkie informacje dostępne na stronie rpo.malopolska.pl. Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu to 85 proc., ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi ponad 33 mln zł.