Sympozjum naukowe „Dziedzictwo kulturowe w dobie nowych mediów”

19 maja 2016 r. na Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie odbędzie się sympozjum „Dziedzictwo kulturowe w dobie nowych mediów”. Organizatorem wydarzenia jest Katedra Socjologii Komunikowania Uniwersytetu Pedagogicznego.

Współczesne technologie informacyjno-komunikacyjne stwarzają nowe możliwości dostępu oraz wykorzystania dziedzictwa kulturowego – przede wszystkim umożliwiają jego cyfrową archiwizację i digitalizację. Dynamiczne zmienia się proces udostępniania oraz upowszechniania zasobów kultury, jak również ich późniejsze użytkowanie przez szeroką, zróżnicowaną publiczność. Proces ów można opisywać z różnych perspektyw – od podejścia typowo technicznego pozwalającego na przedstawienie dzieł kultury, poprzez sposoby prezentowania tych dzieł szerszej publiczności, aż do ich odbioru przez tę publiczność, wraz z próbą kategoryzacji. Poziom kompetencji zawodowych osób biorących udział w digitalizowaniu zbiorów kultury stale wzrasta. Wzrasta również świadomość konieczności rozwijania tego procesu przez decydentów, przedstawicieli instytucji kultury, badaczy, animatorów, menedżerów kultury oraz wszystkich zainteresowanych tą problematyką. Organizowane sympozjum ma służyć prezentacji rozważań teoretycznych i wyników badań empirycznych prowadzonych we wskazanym obszarze tematycznym. Umożliwi także przedstawienie doświadczeń oraz praktycznych działań dotyczących stanu i kierunków rozwoju digitalizacji zbiorów kultury.

Organizatorzy przyjmują propozycje wystąpień podejmujących tematy takie jak:

  1. Dziedzictwo kulturowe a dziedzictwo narodowe
  2. Procesy i wymiary digitalizacji zasobów kultury
  3. Udostępnianie i upowszechnianie dziedzictwa kulturowego przez nowe media
  4. Współczesne praktyki odbioru i wykorzystania zasobów kulturowych
  5. Znaczenie digitalizacji instytucjonalnej i pozainstytucjonalnej (ze szczególnym uwzględnieniem inicjatyw oddolnych)
  6. Priorytety digitalizacji dziedzictwa kulturowego
  7. Polityki i praktyki digitalizacyjne

Zgłoszenia należy przesyłać do 15 marca 2016 r. na adres e-mail sekretarza sympozjum: [email protected]. Opłata konferencyjna: 300 zł.

Do pobrania: Karta zgłoszenia.