Dyskursy gier wideo (konferencja)

Ogólnopolska Konferencja Naukowa Dyskursy gier wideo odbędzie się w Krakowie w dniach 5-7 czerwca.

Badania nad grami wideo, jak i nad każdym innym medium, wymagają – oprócz kluczowych dla każdej dyscypliny naukowej studiów specjalistycznych – refleksji transdyscyplinarnej, uwzględniającej możliwie najszersze spectrum dyskursów współczesnej humanistyki. Niezależnie od tego, czy gry wideo uzna się za medium narracyjne czy też nie, bezsprze­czny pozostaje ich doniosły wkład w kształtowanie kultury ponowoczesnej, dający się odczuć zarówno podczas częstokroć zbyt emocjonalnie angażujących debat medialnych, jak i w refleksji uniwersyteckiej, coraz częściej stającej wobec konieczności przeformułowania granic istniejących dyscyplin naukowych. Mając to w szczególności na uwadze, organizatorzy Ogól­nopolskiej Konferencji Naukowej Dyskursy gier wideo zapraszają pracowników naukowych, doktorantów i stu­dentów do podjęcia transdyscyplinarnej refleksji nad: historią przemysłu growego i ewolucją gier wideo; teorią gier wideo; filozofią gier wideo; krytyką gier wideo; estetyką gier wideo; etyką i polityką gier wideo; teorią i filozofią światów wirtualnych; imersją i interaktywnością; światotwórstwem w grach wideo; grywalizacją (gamification) i nurtem serious games; najnowszymi sporami ludologicznymi i krytycznymi (np. Gamers Gate); grami wideo w badaniach ludologicznych; grami wideo w perspektywie antropologiczno-kulturowej; grami wideo w dyskursie medialnym; grami wideo w perspektywie pedagogicznej; grami wideo w badaniach transmedialnych; grami wideo w płynnej nowoczesności; dyskursami gier wideo (postkolonializm, dekonstrukcja, feminizm, gender studies, queer studies, men studies, ekokrytyka, animal studies etc.); transhumanizmem i cyborgizacją w grach wideo; wkładem osobowości internetowych w krytykę gier wideo (np. Feminist Frequency, Angry Joe Show, The Cynical Brit, Clueless Gamer etc.); kulturą e-sportu; funkcjonowaniem gier wideo w dydaktyce uniwersyteckiej.

Ostateczny termin nadsyłania abstraktów na adres [email protected] mija 5 ma­ja 2015 roku. Do abstraktu należy dołączyć krótką notę biograficzną sformułowaną podług po­wszechnie przyjętych standardów (afiliacja, tytuł naukowy oraz profil badawczy). Objętość ab­straktu wraz z biogramem nie powinna przekroczyć dwóch stron znormalizowa­nego maszynopisu (maksymalnie do 600 słów). Informacja o pozytywnym bądź negatywnym rozpatrzeniu propozycji wystąpienia konferencyjnego zostanie rozesłana do autorów 10 maja 2015 roku.

Na pokrycie kosztów związanych z cateringiem, wynajmem sali i przygotowaniem materia-łów konferencyjnych przewiduje się opłatę konferencyjną w wysokości 450 zł (300 zł dla doktorantów i studentów), którą należało będzie uiścić najpóźniej do 20 maja 2015 r.

Organizatorzy przewidują publikację pokonferencyjną w formie recenzowanej antologii artykułów pokonferencyjnych w open accessie (udostępnionej w Centrum Otwartej Nauki na licencji CC BY-SA 3.0). Wybrane artykuły mogą zostać wytypowane do publikacji w recenzo-wanym kwartalniku naukowym „Facta Ficta”.