Nowelizacja ustawy o archiwach: wsparcie finansowe dla archiwów społecznych

Powoli kończą się prace w komisjach sejmowych nad projektem nowelizacji ustawy o archiwach. 3 grudnia odbyło się kolejne posiedzenie sejmowej podkomisji nadzwyczajnej, obejmującej połączone komisje Administracji i Cyfryzacji oraz Kultury i Środków Przekazu: podczas obrad przyjęto zgłoszoną przez Ośrodek KARTA poprawkę, pozwalającą Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych ogłaszać konkursy dotacyjne dla archiwów społecznych. Poprawka została przyjęta jako poprawka poselska i weszła do projektu nowelizacji, która teraz głosowana będzie w Sejmie.

Treść omawianej poprawki:

1) Po art. 43 dodaje się art. 43a w brzmieniu:

Art. 43a Na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, 1138 i 1146) Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych może zlecać realizację zadań publicznych w zakresie ewidencjonowania, przechowywania, opracowywania, udostępniania lub zabezpieczania materiałów archiwalnych tworzących niepaństwowy zasób archiwalny.

Co to oznacza dla organizacji pozarządowych prowadzących archiwa społeczne? Dzięki poprawce w prawie archiwalnym Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych będzie mógł ogłaszać otwarte konkursy dotacyjne, w ramach których wspierane będzie prowadzenie archiwum społecznego (opracowywanie zbiorów, ich udostępnianie i zabezpieczanie).

Postęp prac legislacyjnych nad nowelizacją obserwować można na tej stronie.

Działania Ośrodka KARTA zmierzające do wpisania omawianej poprawki do nowelizacji ustawy o archiwach prowadzone są w ramach szerokiego programu stabilizacji archiwistyki społecznej w Polsce, obejmującego także m.in. szkolenia, wsparcie merytoryczne i techniczne oraz rozwój platformy archiwa.org.

Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych nie opracowała jeszcze koncepcji konkursu dotacyjnego. Wciąż nie wiemy także kiedy zostanie przyjęta i wejdzie w życie nowelizacja ustawy o archiwach.