Polskie archiwa społeczne – ankieta Ośrodka KARTA

Ośrodek KARTA zrealizował badanie ankietowe polskich archiwów społecznych, definiowanych jako archiwa prowadzone przez organizację pozarządową lub powstające przy jednostce samorządu terytorialnego w efekcie celowej aktywności obywatelskiej, gromadzące, przechowujące i opracowujące w celu udostępniania materiały dokumentowe, ikonograficzne lub audiowizualne. W ramach wcześniejszych działań Ośrodka na rzecz archiwistyki społecznej zidentyfikowano 430 archiwa prowadzone przez stowarzyszenia (190), fundacje (70), biblioteki z programu Cyfrowe Archiwa Tradycji Lokalnej (112) oraz grupy nieformalne, nieposiadające osobowości prawnej (30) i państwowe, samorządowych i miejskie instytucje publiczne. Obecnie ankiety wysłano do wszystkich 430 podmiotów, uzyskując ostatecznie 155 odpowiedzi.

Badanie zdiagnozować miało potrzeby archiwów społecznych: wyróżniono tu przede wszystkim konieczność zapewnienia finansowania i wsparcia merytorycznego, przy czym tylko nieco ponad jedna trzecia ankietowanych inicjatyw deklarowała pozyskiwanie funduszy ze środków grantowych i dotacji. Na potrzebę rozwiązania problemów prawnych w tego typu działalności archiwalnej wskazało jedynie 6 badanych inicjatyw.

Archiwa społeczne ankietowane przez Kartę ujawniły duże zapotrzebowanie na wsparcie merytoryczne w porządkowaniu, opisywaniu i publikowaniu online swoich zbiorów, przy czym większość badanych inicjatyw zadeklarowało posiadanie własnej strony internetowej służacej prezentacji zbiorów. Niestety w badaniu nie zapytano o to, w jaki sposób zbiory są udostępniane online (problem metadanych, standardów, jakości skanów, organizacji kolekcji itp.). Wiadomo jednak, że dla ponad połowy badanych archiwów strona internetowa jest jednocześnie katalogiem zbiorów, a ponad jedna trzecia archiwów w ogóle nie posiada żadnego katalogu.

Raport z badania dostępny jest na stronach serwisu archiwa.org.