Redukując złożoność świata. Społeczne aspekty wizualnych baz danych (konferencja)

Zakład Badań Kultury Wizualnej i Materialnej oraz Zakład Socjologii Życia Codziennego, działające w Instytucie Socjologii UAM w Poznaniu zapraszają na Ogólnopolską Konferencje Naukową, zatytułowaną Redukując złożoność świata. Społeczne aspekty wizualnych baz danych, która będzie miała miejsce w Galerii Miejskiej Arsenał w Poznaniu, w dniach 22-23 marca 2012 r.

Baza danych to termin stosunkowo nowy, pojawił się on na początku lat 60-tych XX wieku, w odniesieniu do zbiorów danych, które można przetwarzać komputerowo. Jednocześnie sama idea oraz praktyka systematycznego gromadzenia informacji na określony temat, zapisywania ich w postaci różnorodnych znaków oraz metodycznego ich porządkowania są równie stare, jak próby efektywnego zarządzania skomplikowanymi organizmami społecznymi, sięga więc początków rozwiniętych zbiorowości ludzkich. Kartoteki, archiwa, akta, księgi parafialne i frachtowe, biblioteczne i muzealne katalogi, spisy dobytku, inwentarza i poddanych, rejestry długów i dłużników- wszystkie te wynalazki (pozwalające coś zapamiętać, uporządkować, korelować ze sobą różne rodzaje informacji oraz przywoływać je, gdy było to konieczne) miały tę wspólną cechę, że redukowały one złożoność świata i pozwalały nad nim panować.

Potrzeba bazy danych jako uporządkowanego zbioru informacji dostępnych w postaci słownych, liczbowych, wizualnych reprezentacji rośnie wraz ze stopniem rozrastania się i różnicowania rzeczywistości oraz wraz z gęstnieniem tworzących ją relacji. Nieprzypadkowo bazy danych, zwłaszcza te oparte na technologiach komputerowych, szczególnie potrzebne stają się właśnie dziś- w „globalnym układzie złożonym”. Dla istnienia tego specyficznego kontekstu cywilizacyjnego kluczowe staje się bowiem zarządzanie już nie jednostkami, pojedynczymi zjawiskami czy wyodrębnionymi i izolowanymi systemami praktyk (polityka, gospodarka, zdrowie, edukacja, sztuka przestępczość, pomoc społeczna itp.), ale złożonymi sieciami relacji łączącymi to, co na pierwszy rzut oka ze sobą niepowiązane. To właśnie dziś również za sprawą cyfryzacji i rewolucji informatycznej, upowszechnienia technicznych środków reprezentowania rzeczywistości, globalnego ich krążeniabazy danych, to nie tylko narzędzia w rękach tych, którzy dominują, ale też w rękach tych, którzy próbują demokratyzować rzeczywistość i walczą o bardziej egalitarne jej formy. W rezultacie tych zmian, problemem przestaje być już zbieranie informacji i dostęp do nich, korelowanie ze sobą danych, a pojawiają się nowe, nieznane dotąd kwestie. Wśród nich kluczowe wydają się nam pytania o to, jak i kto powinien zarządzać bazami danych; jaki użytek można z nich dziś uczynić i komu powinny one służyć; jak agregować dane pochodzące z różnych baz danych; czy i w jaki sposób powinny być kontrolowane sposoby korzystania z informacji gromadzonych w bazach danych; czy, a jeśli tak, to jakie ideologiczne i polityczne konsekwencje niesie za sobą określone oprogramowanie służące do tworzenia baz danych; jakie możliwości i niebezpieczeństwa drzemią w tworzeniu baz danych przez obywateli i organizacje pozarządowe; w jaki sposób bazy danych poszerzają i ograniczają swobodę jednostkowego, ale też instytucjonalnego działania i inne.

Warto również zauważyć, iż specyficznych problemów dostarcza dziś kolekcjonowanie w bazach danych reprezentacji wizualnych (fotografii, filmów, znaków graficznych, ideogramów itd.) oraz zarządzanie ich zbiorami, analizowanie tego rodzaju kolekcji. Problem baz wizualnych wydaje nam się szczególnie doniosły nie tylko dlatego, że większość informacji jest dziś reprezentowana poprzez obrazy, ale też dlatego, że analiza wizualności rozumianej jako zbiór danych, jest tyleż niezbędna dla badań współczesnej, ikonocentrycznej rzeczywistości, co problematyczna. Dlatego też to tego rodzaju bazom chcielibyśmy poświecić przede wszystkim uwagę podczas konferencji.

Aby uporządkować powyżej zasygnalizowane kwestie w szersze zagadnienia, a poprzez to umożliwić bardziej zogniskowaną dyskusję, proponujemy, aby każde wystąpienie w trakcie trwania konferencji dotyczyło jednego z pięciu poniżej podanych problemów:

1. Historia baz danych (geneza idei bazy danych; ewolucja form gromadzenia i porządkowania danych; sposoby wykorzystywania baz danych w przeszłości; modernizacja, nowoczesne państwo i bazy danych, historia baz wizualnych i społecznych sposobów używania danych wizualnych w nowoczesnych społeczeństwach)

2. Technologia baz danych (nowe środki pozyskiwania danych i zarządzania nimi; ideologie i społeczne konsekwencje oprogramowania umożliwiającego tworzenie baz danych, technologiczne problemy gromadzenia danych wizualnych i ich porządkowania)

3. Metodologiczne aspekty tworzenia baz danych i zarządzania nimi (metody gromadzenia informacji i ich przekształcania w dane; zarządzanie dużymi bazami danych; problemy agregowania danych; metody selekcjonowania danych; dane wizualne w bazach danych jako problem metodologiczny)

4. Sposoby wykorzystywania baz danych (funkcje i role współczesnych baz danych; bazy danych jako narzędzia kontroli i subwersji; obywatelskie sposoby wykorzystywania baz danych; bazy danych we współczesnych przemysłach kulturowych; bazy danych i polityka pamięci; możliwości i ograniczenia sposobów wykorzystywania danych wizualnych)

5. Etyczne i prawne problemy baz danych (etyczne i prawne regulacje tworzenia baz danych i sposobów ich wykorzystania; prawa autorskie a bazy danych; bazy danych, a prawa obywatelskie)

Informacje organizacyjne

Konferencja ma charakter półotwarty, co oznacza, iż organizatorzy zapraszają w sposób bezpośredni wybrane przez siebie osoby do wygłoszenia referatów, przeznaczając resztę czasu trwania konferencji dla osób, które nadeślą abstrakty swoich wystąpień wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym do 05 marca 2012 roku. 08 marca 2012 organizatorzy poinformują, które z nadesłanych propozycji wystąpień zostały zaakceptowane. W połowie marca 2012 roku organizatorzy opublikują i prześlą wszystkim zainteresowanym program konferencji z dokładnym określeniem daty i godziny poszczególnych wystąpień. Opłata konferencyjna wynosi 250 zł. Należy ją wnieść do dnia 20.03.12 na numer konta dostarczony przez organizatorów wraz z informacją o przyjęciu wystąpienia.

Formularz zgłoszeniowy można znaleźć na stronie http://nmbadania.info/
Osoba kontaktowa: Maciej Frąckowiak, [email protected], 516400557
Adres przesyłania zgłoszeń: [email protected]

Wersja do czytania offline:
Pobierz PDF
Pobierz ePub
Pobierz mobi


• • •


Kilka razy w miesiącu wysyłany jest newsletter z informacją o nowych materiałach dostępnych na Historiaimedia.org. Nie ma w nim żadnych reklam. W każdej chwili można zrezygnować z subskrypcji. Proszę o podanie adresu email:

 

Bezpieczeństwo adresów w bazie subskrypcji zapewnia system NinjaMail.

Licencja Creative CommonsO ile nie zaznaczono inaczej tekstowa treść tego artykułu jest dostępna na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Unported.

Komentarze

Redakcja zastrzega sobie prawo edycji lub usunięcia komentarza, jeśli jego treść nie odnosi się do treści artykułu lub narusza zasady netykiety. Komentarze są moderowane.

Dodaj komentarz