Katalog polskich muzeów udostępniony przez NIMOZ

Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów (NIMOZ) udostępnił na swoich stronach katalog polskich muzeów, których statut lub regulamin uzgodniony jest z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Tworząc wykaz kierowaliśmy się obowiązującymi regulacjami prawnymi w obszarze muzealnictwa oraz potrzebą określenia podstawowych standardów funkcjonowania instytucji muzealnych. Podstawowym kryterium umieszczenia instytucji w wykazie było spełnienie ustawowego wymogu uzgodnienia statutu bądź regulaminu z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Warto tu zwrócić uwagę, że wymóg uzgodnienia jest szczególnie mocno zaakcentowany w rekomendacjach Zespołu ekspertów ds. przygotowania tez do projektu nowelizacji Ustawy o muzeach, z których najważniejsze podajemy w załączeniu.

W poszczególnych rekordach znajdują się podstawowe dane dotyczące skatalogowanych muzeów: nazwa, informacje kontaktowe, informacje o statusie muzeum i jego organizatorze.